Follow

Jeśli mamy wypuścić świnie z klatek, to proponuję wsadzić na ich miejsce polityków, którzy za tym głosowali i sprawdzić, czy ktoś zauważy różnicę.

· · Web · 1 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!