DanioRex boosted
DanioRex boosted
The Australian police are phoning it in. They're tired, They're sick of this shit, and it's showing. They're not up for a real fight.
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted

@crusom Tak, tylko przez cały tydzień późno chodzę spać i potem w szkole chodzę nie do spany.

Nigdy nie nauczę się zasypiać wcześniej.

DanioRex boosted

Przy lekturze wytycznych dot. uzasadnionego interesu w RODO można napotkać niezłe kwiatki:

/kuba

DanioRex boosted
DanioRex boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!