DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted
DanioRex boosted

Nigdy nie nauczę się zasypiać wcześniej.

DanioRex boosted

Przy lekturze wytycznych dot. uzasadnionego interesu w RODO można napotkać niezłe kwiatki:

/kuba

DanioRex boosted
DanioRex boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!