Piszę ci własnoręcznie to zobowiązanie: Ja, Paweł, uiszczę należność. Nie chcę w tym miejscu przypominać, że ty jesteś u mnie jeszcze większym dłużnikiem. Jesteś mi winien po prostu samego siebie. (Flm 1, 19)

Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętego pokoju. (1Tes 5, 26)

Ostatecznie jednak postanowiłem nie czynić niczego bez twojej wyraźnej zgody. Nie chcę cię bowiem zmuszać do żadnego dobrodziejstwa, chcę, żebyś działał w pełni dobrowolnie. (Flm 1, 14)

Jeszcze wiele miałbym ci do napisania, ale nie chcę się posługiwać tylko atramentem i piórem. (3J 1, 13)

do Apfii, siostry, do naszego towarzysza apostolskich zmagań Archipa i do całego Kościoła zbierającego się w tym domu. (Flm 1, 2)

Głosimy wam więc to, cośmy sami ujrzeli i usłyszeli, abyście byli jedno z nami. A być jedno z nami znaczy to być jedno z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. (1J 1, 3)

wiedząc, że są to ludzie przewrotni, uwikłani w grzechy, które już z góry wydają na nich właściwy wyrok. (Tt 3, 11)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. (Flm 1, 25)

A on zaprzeczył po raz drugi. Chwilę potem ci, którzy stali tam, zaczęli mówić do Piotra: Ty rzeczywiście należysz do nich; jesteś przecież Galilejczykiem. (Mk 14, 70)

Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzano naszej posługi, (2Kor 6, 3)

Oni zaś, wspierani pomocą Ducha Świętego, przybyli do Seleucji; stąd odpłynęli na Cypr. (Dz 13, 4)

Uradowałem się bardzo spotkawszy wśród twoich dzieci takie, które postępują zgodnie z prawdą i słuchają przykazań, jakie otrzymaliśmy od Ojca. (2J 1, 4)

Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne to, że Bóg wskrzesza umarłych? (Dz 26, 8)

Bracia, chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, co teraz znoszę, wychodzi raczej na korzyść Ewangelii. (Flp 1, 12)

Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów będąc poza wami, takimi też będziemy w czynie jako obecni wśród was. (2Kor 10, 11)

A Jezus zapytał ich: Dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli: Nie! (J 21, 5)

W owym zjednoczeniu z Nim otrzymaliście też obrzezanie, lecz nie takie, którego dokonuje się ręką ludzką. Jest to obrzezanie dokonane przez Chrystusa i polegające na całkowitym uwolnieniu nas od ciała grzesznego. (Kol 2, 11)

Nie upijajcie się też winem, bo to was doprowadzi do rozwiązłości, lecz bądźcie pełni Ducha Świętego. (Ef 5, 18)

dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. (1Kor 1, 24)

Bądźcie posłuszni jak dzieci i nie poddawajcie się już waszym dawnym pożądaniom, jak to czyniliście, kiedyście jeszcze pozostawali w nieświadomości. (1P 1, 14)

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!