Cześć, jestem tu nowy. Ktoś mnie wprowadzi w to, co się dzieje na tej platformie i co fajnego mogę znaleźć?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!