Follow

Witam!
W związku z obecną sytuacją i koniecznością przeprowadzania szkolnych lekcji online, chciałam Was zapytać - znacie jakieś alternatywy dla Google Classroom, warte polecenia?
----------------------------
Hi!
By reason of current situation and necessity of conducting school lessons online, I wanted to ask - does anyone know any recommendable alternatives to Google Classroom?

· · Web · 2 · 0 · 0

@bobkowski Dzięki! Teraz pozostaje przekonać nauczyciela. 😃

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!