Mam nadzieję, że nikt panienki nie będzie odklejał na koszt podatnika od asfaltu. Rozejść się, wznowić ruch, a ona niech się martwi sama.
twitter.com/OzdobaJacek/status

Follow

@Dobromir_Sosnierz niech siedzi, wie przeciez na czym polega strajk

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!