Ha, po wyczekiwanej wielkiej fali po wykopie (która w końcu nigdy nie nadeszła) jednak chyba nadchodzi wielka fal(k)a po artykule w oko.press.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!